Про Банк
   Відділення
   Реквізити ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»
   Нормативні документи Банку
   Реквізити для розрахунків за платежами
   Робота в Банку
   Фінансова звітність
      Фінансова звітність (2005 рік)
      Фінансова звітність (2006 рік)
      Фінансова звітність(2007 рік)
      Фінансова звітність(2008 рік)
      Фінансова звітність за 2008 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність (2009 рік)
      Фінансова звітність(2010 рік)
      Фінансова звітність за 2010 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність(2011 рік)
      Фінансова звітність за 2011 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність (2012 рік)
      Фінансова звітність за 2012 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність(2013 рік)
      Фінансова звітність за 2013 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність за 2013 рік (МСФЗ)(анг.)
      Фінансова звітність(2014 рік)
      Фінансова звітність за 2014 рік (МСФЗ)
      Фінансова звітність за 2014 рік (МСФЗ)(анг.)
      Фінансова звітність(2015 рік)
      Фінансова звітність за 2015 рік (МСФЗ)
   Інформація емітента
   Загальні Збори акціонерів
   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
   Шаблони зразків Кредіторської вимоги
   Звітність ліквідатора

Фінансова звітність

Облікова політика Банку будується на основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та відповідає вимогам законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» та «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Облікова політика Банку забезпечує сталий підхід та виваженість щодо оцінки активів та зобов’язань Банку на протязі всього періоду діяльності.

Активи та зобов’язання обліковуються за справедливою вартістю. Залежно від характеру та змісту окремих складових обліку застосовуються й інші методи оцінки: амортизована собівартість, теперішня вартість майбутніх грошових потоків, ліквідаційна вартість, номінальна вартість тощо. 

Фінансова звітність Банку формується згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимогами Національного банку України, підтверджується незалежним аудитом та оприлюднюється на сайті Банку.